ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Eigen risico en aansprakelijkheid

 • Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico. Anna Dru Yoga kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de cursist.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor schade en/of verlies van uw eigendommen.
 • U bent verplicht lichamelijke en/of psychische klachten aan Anna Dru Yoga door te geven.
 • Bij twijfel of u in staat bent normale lichamelijke inspanningen te verrichten, neem dan contact op met uw huisarts en/of behandelend(e) specialist(en) voor advies.
 • Als u onder medische behandeling bent, pleeg dan overleg met uw arts over het volgen van de yogales. Dit geldt ook voor mensen die een operatie hebben ondergaan of chronische klachten hebben. Het is handig om bij klachten Anna Dru Yoga vóór de yogales in te lichten.
 • Mobiele telefoons dienen tijdens de yogales uitgeschakeld te worden.
 • Deelname aan een van de lessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden

 

Lidmaatschap en betaling

 •  Als u voor de eerste keer wilt deelnemen aan een yogales dan dient u dit door te geven aan Anna Dru Yoga.  Dit kan via het inschrijfformulier op de website en/of telefonisch of per email.
 • Zodra u zich aangemeld heeft per inschrijfformulier, email of mondeling, neemt u deel aan de les.
 • Voor tussentijdse stopzetting bestaat geen restitutie.
 • U kunt maximaal 1x deelnemen aan een proefles.
 • Deelname aan lessen is niet overdraagbaar.
 • Op feestdagen wordt er geen les gegeven.
 • Wanneer een cursist zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt Anna Dru Yoga zich het recht voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan.
 • Mocht door omstandigheden van Anna Dru Yoga een les of meerdere lessen worden geannuleerd dan zal deze les(sen) worden vergoed of worden verrekend bij een nieuwe reeks lessen. 
 • Wanneer u wegens omstandigheden niet kunt deelnemen aan een yogales dan bestaat de mogelijkheid deze les op een ander tijdstip in te halen. Restitutie van gemiste lessen is niet mogelijk.
 • Bij afwezigheid graag voorafgaand aan de les afmelden via app of mailbericht.

 

Kleding

 • Het dragen van schoeisel in de yogazaal is niet toegestaan.